Skip to content
ހޯމް » އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވައިފި. 

އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވައިފި. 

އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވައިފި. 

އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޝްރީ މަނޫ މަހާވަރު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް، މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވައިފި.