Skip to content
ހޯމް » އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވައިފި 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވައިފި 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވައިފި 

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ޓު ދަ މޯލްޑިވްސް، ހޭ އެކްސެލެންސީ މިސް ކެރޮން ރޯސްލަރ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވައިފި.