Skip to content
ހޯމް » އަދާހަމަ: 29 އޯގަސްޓް 2021އިން ފެށިގެން ކޯޕަރޭޓް ރެޒިޑަންޓް ވިޒާާ ޤާނޫނަށް ވަނީ އިސްލާޙު ގެނެވިފައި

އަދާހަމަ: 29 އޯގަސްޓް 2021އިން ފެށިގެން ކޯޕަރޭޓް ރެޒިޑަންޓް ވިޒާާ ޤާނޫނަށް ވަނީ އިސްލާޙު ގެނެވިފައި

އަދާހަމަ: 29 އޯގަސްޓް 2021އިން ފެށިގެން ކޯޕަރޭޓް ރެޒިޑަންޓް ވިޒާާ ޤާނޫނަށް ވަނީ އިސްލާޙު ގެނެވިފައި


29 އޯގަސްޓް 2021އިން ފެށިގެން ކޯޕަރޭޓް ވިޒާ ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނަށް ވަނީ އިސްލާޙް ގެނެވިފައި މި ޤަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ޕޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ހިއްސާދާރަކު ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށްް ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރުމާއ،ި އެ ވީޒާތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއ،ި ވީޒާތައް ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރުމެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާއަށް އެދޭ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރާންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ހާލަތްތަކުގައ،ި އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަންނަތާ 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައ،ި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ބިޒްނަސަސްއެވެ. ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ހަމައެކަނި ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް business.egov.mv މެދުވެރިކޮށެވެ