Skip to content
ހޯމް » އަދާހަމަ:  25 އޯގަސްޓް 2021އިން ވިޔަފާރީގެ ވިސާ ޤާނޫނަށް އައި ބަދަލު

އަދާހަމަ:  25 އޯގަސްޓް 2021އިން ވިޔަފާރީގެ ވިސާ ޤާނޫނަށް އައި ބަދަލު

އަދާހަމަ:  25 އޯގަސްޓް 2021އިން ވިޔަފާރީގެ ވިސާ ޤާނޫނަށް އައި ބަދަލު

އަލަށް އިސްލާހުކުރެވުނު ބިޒްނަސް ވިސާ ގަވާއިދައް އަމަލުކުރާނީ 25 އޮގަސްޓް 2021 އިން ފެށިގެން.

ބިޒްނަސް ވިސާ އަކީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމުގައި 12 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރަން ގަސްތުކުރާ ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް ދޫކުރާ ވަގުތީ މަލްޓިޕަލް އެންޓްރީ ވިސާއެކެވެ.