Skip to content
ހޯމް » އއ. ތޮއްޑޫގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފި

އއ. ތޮއްޑޫގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފި

އއ. ތޮއްޑޫގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފި

އއ.. ތޮއްޑޫ އެލް.އޭ.ސީ. ލިމިޓެޑް. — ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް، 19 ޑިސެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ލޯކަލް ކޮމިއުނިޓީތަކުގައި އިގްތިސާދީ ފުރުސަތުތައް އުފެއްދުމަށް ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިތައް އުފެއްދުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނެ ގޮތުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް business.egov.mv އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވާށެވެ.