Skip to content
ހޯމް » ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވިޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ ޖޮބް ސެންޓަރގައި ރިޕޯޓްކުރުމާބެހޭ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވިޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ ޖޮބް ސެންޓަރގައި ރިޕޯޓްކުރުމާބެހޭ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވިޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ ޖޮބް ސެންޓަރގައި ރިޕޯޓްކުރުމާބެހޭ