Skip to content
ހޯމް » ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެޗްޑީސީ، ވަމްކޯ އަދި އެމްޓީސީސީއާ އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެޗްޑީސީ، ވަމްކޯ އަދި އެމްޓީސީސީއާ އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެޗްޑީސީ، ވަމްކޯ އަދި އެމްޓީސީސީއާ އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ކުރި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވަމްކޯ)، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާ އެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.