Skip to content
ހޯމް » ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެކައުންޓިންގް ކޯސް ހިންގުމަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮވައިޑަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެކައުންޓިންގް ކޯސް ހިންގުމަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮވައިޑަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެކައުންޓިންގް ކޯސް ހިންގުމަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮވައިޑަރުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެކައުންޓިން ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ), ވިލާ ކޮލެޖް, އަދި ކްލިކް ކޮލެޖާ އެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.