Skip to content
ހޯމް » ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުނީގެ ބިލު (7/2023) 27 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުނީގެ ބިލު (7/2023) 27 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުނީގެ ބިލު (7/2023) 27 ޑިސެންބަރު 2023 ގައި ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި