Skip to content
ހޯމް » ކުންފުނީގެ ބިލްއަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި

ކުންފުނީގެ ބިލްއަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި

ކުންފުނީގެ ބިލްއަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ބިލް އިސްލާހުކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ސިނާއަތުގައި ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމަށް އެއްބައިވަންތަ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން؛ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން [email protected] އަށް ކޮމެންޓް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ

އާންމުންގެ ހިޔާލު ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 އެވެ.