Skip to content
ހޯމް » ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަން ފަށައިފި

ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަން ފަށައިފި

ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަން ފަށައިފި

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2023/9 ކުންފުނީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 14 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެން ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަން ފެށުނީއެވެ. މި ގެޒެޓުގައި ހިމެނޭނީ، އިޢުލާނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭ ނޯޓިހާއި ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތެވެ.