Skip to content
ހޯމް » ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުން

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުން

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެންގުން