Skip to content
ހޯމް » ހަތް ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ އެކްސްޕޮޒިޝަން އަދި 27 ވަނަ ކުންމިންގް އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން:

ހަތް ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ އެކްސްޕޮޒިޝަން އަދި 27 ވަނަ ކުންމިންގް އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން:

ހަތް ވަނަ ސައުތު އޭޝިއާ އެކްސްޕޮޒިޝަން އަދި 27 ވަނަ ކުންމިންގް އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން: