Skip to content

އަލްއުސްތާޛް ފައްޔާޒް އިސްމައިލް

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނީޒާ އިމާދް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މުޙައްމަދު އިއާދު ހަމީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، އަދި އިސް އޮފިޝަލުން

ޔޫސުފް ރިޒާ

ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

މަރިޔަމް ނާޒިމާ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ރިޔާޒް މަންސޫރު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ހުސެއިން ޒާމިރު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނުހާ މުޙައްމަދު ރިޒާ

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

މަރިޔަމް ޝަމްއާ އިސްމާޢީލް

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން

މަރިޔަމް ވިސާމް

ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީސް

އަހުމަދު ޝުހާދު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ

އަމީން ފައިސަލް

ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

މުހައްމަދު ނިޒާމް ހަސަން

ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އަނީލް މުފީދު

ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އައިޝަތު ވަހީދު

ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

އަހުމަދު މިރްޒާދު

ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ޣާލިބް ސަލީމް

ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

މުހައްމަދު ޝާހު

ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ޝާދިޔާ އާދަމް

ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ޔާމީން އަހުމަދު

ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރުން

އަހުމަދު އިފްތިޚާރު

ޕޮލިސީ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިސާޗް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަހުމަދު މިގްދާދު

ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ނާހިޔާ މުހައްމަދު

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

އާމިނަތު ޝާނީ

ޕޮލިސީ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިސާޗް ޑިޕާޓްމަންޓް

އާމިނަތު ޝާހިދާ

ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރސް

އަބްދުﷲ ޝަކީބް

ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

ފާރިޝާ ފަތުޙުﷲ

ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އާމިނަތު މިހުނާ ހަލީމް

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް

މަރިޔަމް ސުހާނާ އަހުމަދު

ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

އައިޝަތު ސަމާހާ މުސްތަފާ

ޓްރޭޑް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް

މުސްތަފާ އަބްދުލް ގަފޫރު

ޕޮލިސީ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ރިސާޗް ޑިޕާޓްމަންޓް

މުހައްމަދު ހުސާމް

ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް