Skip to content

އެންގުން އަރުޝީފް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ޝާއިރުކޮށްފައިވާ އެންގުންތަކުގެ އަރުޝީފް

މިހާރުގެ އެންގުމެއް ހޯދަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާތޯ؟​

  • ޑިޕާޓްމަންޓް

އެއްވެސް އެންގުމެއް ނުފެނުން، ތަފާތު ނަމެއް ނުވަތަ ފިލްޓަރެއް ބޭނުންކޮށްލައްވާ