Skip to content

އިއުލާން އަރުޝީފް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ޝާއިރުކޮށްފައިވާ އިއުލާންތަކުގެ އަރުޝީފް

މިހާރުގެ އިއުލާނެއް ހޯދަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާތޯ؟

  • ޑިޕާޓްމަންޓް

އެއްވެސް އިއުލާނެއް ނުފެނުން، ތަފާތު ނަމެއް ނުވަތަ ފިލްޓަރެއް ބޭނުންކޮށްލައްވާ