Skip to content

ސަރުކާރުގެ ޙިދުމަތްތައް އެއްތާކުން

ވަންގަވް އިން ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް މަރުކަޒީ ނިޒާމަކުން ލިބޭނެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދެއެވެ. މިއީ ފަސޭހަކަމާއެކު އެޕްލިކޭޝަންތައް ހޯދައި، އެޕްލައިކޮށް، އަދި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ހާލަތު ޗެކްކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ވަންގަވް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެއެވެ.