Skip to content

ތި ހޯއްދަވާ ޕޭޖެއް ނުފެނުން

މިނިސްޓްރީގެ އާ ވެބްސައިޓް ވަނީ ޖުލައި 2023 ގައި ލޯންޗުކޮށްފައެވެ. ތިހޯއްދަވާ ޕޭޖުގެ އާ ލިންކް ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ސަރޗް ފީލްޑް ބޭނުން ކުރައްވާ.

We can't find the page you're looking for

A new website for the ministry was launched on July 2023. Please try to find the new link for the page using the search below.