Job Announcement for Administrative Officer / Business Registration Section

Published on 23 Apr 2015

Job Announcement

Post: Administrative Officer 

Section: Business Registration Section.

Deadline for Applications:  Please apply before 7 May 2015 (Thursday), 14:30hrs to Ministry Economic Development

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Þ‚Þ¦Þ‚Þ°Þ„Þ¦ÞƒÞª:  (IUL)101-AF/1/2015/ 57         

އިޢުލާން

 

މި މިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއެވެ.

 

1-       Þ‰Þ¦Þ¤Þ§Þ‰Þ°: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Þ„Þ­Þ‚ÞªÞ‚Þ°ÞˆÞ§ Þ‡Þ¦Þ‹Þ¦Þ‹Þª: 1

ÞˆÞ¦Þ’Þ©ÞŠÞ§ Þ‡Þ¦Þ‹Þ§Þ†ÞªÞƒÞ¦Þ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­ ސެކްޝަން/Þ”ÞªÞ‚Þ¨Þ“Þ°:  ބިޒްނަސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން / ޕަރމިޓްސް، ލައިސަންސަސް Þ‡Þ¬Þ‚Þ°Þ‘Þ° ބިޒްނަސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން Þ”ÞªÞ‚Þ¨Þ“Þ°

Þ‰Þ¦Þ¤Þ§Þ‰Þ° Þ‚Þ¦Þ‰Þ°Þ„Þ¦ÞƒÞª

255945

މަގާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން

އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1

ÞƒÞ­Þ‚Þ°Þ†Þ°

ޖީ.އެސް 3

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

މުސާރަ

-/4465 ÞƒÞªÞŠÞ¨Þ”Þ§

ސަރވިސް އެލަވަންސް

-/1500 ÞƒÞªÞŠÞ¨Þ”Þ§

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް:   

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ.

އިތުރު ގަޑި:

އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

މަޤާމު އޮތް އޮފީހުގެ ނަމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

މަޤާމް އޮތް އޮފީހުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ސެކްޝަން

ބިޒްނަސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެކްޝަން / ޕަރމިޓްސް، ލައިސަންސަސް އެންޑް ބިޒްނަސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް

ÞˆÞ¦Þ’Þ©ÞŠÞ§ÞŽÞ¦Þ‡Þ¨ Þ†ÞªÞƒÞ¦Þ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­ Þ‰Þ¦Þ‡Þ¨ÞŽÞ¦Þ‚Þ‘Þª

މަސައްކަތް:

1.      Þ†Þ¦Þ‡ÞªÞ‚Þ°Þ“Þ¦ÞƒÞªÞ‚Þ° ކަސްޓަރމަރުންނަށް Þ‹Þ­ ÞˆÞ¨Þ”Þ¦ÞŠÞ§ÞƒÞ¨ ޚިދުމަތްތަކާއި ÞŽÞªÞ…Þ­ Þ€ÞªÞƒÞ¨Þ€Þ§ Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹Þ¦Þ‡Þ¬Þ‡Þ° Þ€Þ¬Þ‹ÞªÞ‰Þ§ ކެންސަލް Þ†ÞªÞƒÞ¦Þ‚Þ°Þ–Þ¬Þ€Þ­ ހުއްދަތައް ކެންސަލްކުރުމާ Þ‡Þ¨Þ‰Þ°Þ•Þ¯ÞƒÞ“Þ° Þ‡Þ¦Þ‹Þ¨ އެކްސްޕޯރޓް ލައިސަންސް Þ€Þ¬Þ‹ÞªÞ‚Þ°

2.      Þ‹ÞªÞˆÞ¦Þ€ÞªÞ‚Þ° ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯރޓުތައްހެދުމާއި ފައިލުކުރަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފައިލްކުރުން

3.      Þ€ÞªÞ‡Þ°Þ‹Þ¦/ލައިސަންސް ÞŽÞ¬ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި، ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން Þ‡Þ¦Þ‹Þ¨ Þ‡Þ¬ Þ‹ÞªÞˆÞ¦Þ€Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¬ Þ†Þ¦Þ‡ÞªÞ‚Þ°Þ“Þ¦Þƒ މަސައްކަތް Þ‚Þ¨Þ‰ÞªÞ‚Þ°ØŒ Þ‡Þ¬Þ‹ÞªÞˆÞ¦Þ€Þ¦Þ†Þª ބަލައިގަތް ފައިސާ Þ€Þ¦Þ‰Þ¦Þ–Þ¬Þ€Þ¨ÞŠÞ¦Þ‡Þ¨ÞˆÞ§ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް Þ„Þ¦Þ–Þ¬Þ“Þ° ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކުރުން

4.      ފައިސާ Þ‚ÞªÞ‹Þ¦Þ‡Þ°Þ†Þ§ ÞˆÞ¨Þ”Þ¦ÞŠÞ§ÞƒÞ¨ ހުއްދަތައް ސިސްޓަމުން ކެންސަލްކުރުން.  Þ‡Þ¦Þ‹Þ¨ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ÞƒÞ¬ÞˆÞ¬Þ‚Þ¨Þ‡Þª އޮތޯރިޓީން Þ†Þ®Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ Þ‰Þ¦Þ€Þ¦Þ†Þª ÞŠÞ®Þ‚ÞªÞˆÞ§ ÞƒÞ¨Þ•Þ¯Þ“Þ° ލިބުމުން Þ‡Þ¬ ރިޕޯޓަށް ބަލައި ސިސްޓަމް Þ‡Þ¦Þ•Þ°Þ‘Þ­Þ“Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.

5.      Þ†ÞªÞ‚Þ°ÞŠÞªÞ‚Þ©ÞŽÞ¬ އެނުއަލް އެކައުންޓްސް ބަލައި ގަތުން.

6.      Þ‚Þ¦Þ‚Þ° ފާސްކުރުމާއި ÞˆÞ¨Þ”Þ¦ÞŠÞ§ÞƒÞ¨Þ‚Þ¦Þ‚Þ° ރަޖިސްޓްރީކުރުން Þ‡Þ¦Þ‹Þ¨ އަމިއްލަ ÞŠÞ¦ÞƒÞªÞ‹ÞªÞ‚Þ°ÞŽÞ¬ ÞˆÞ¨Þ”Þ¦ÞŠÞ§ÞƒÞ¨ ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމާއި ފައިލްކޮށް Þ‘Þ­Þ“Þ§ ބެލެހެއްޓުން.

7.      ޝެއަރ ޓްރާންސްފަރ Þ€Þ¬Þ‹ÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ Þ€ÞªÞƒÞ¨Þ€Þ§ މަސައްކަތަކާއި Þ†ÞªÞ‚Þ°ÞŠÞªÞ‚Þ©ÞŽÞ¬ ކެޕިޓަލް އިތުރުކުރުމާއި Þ‡ÞªÞ‚Þ¨Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰ÞªÞŽÞ¬ މަސައްކަތް Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° Þ‡Þ¦Þ‹Þ¨ Þ†ÞªÞ‚Þ°ÞŠÞªÞ‚Þ©ÞŽÞ¬ Þ‚Þ¦Þ‚Þ°ØŒ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

8.      އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ Þ†ÞªÞƒÞ¦Þ‚Þ° ހުށަހަޅާ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް Þ‡Þ¦Þ‹Þ¨ Þ†Þ¯Þ•Þ¦ÞƒÞ­Þ“Þ¨ÞˆÞ° ސޮސައިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު Þ—Þ¬Þ†Þ° Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ§Þ‡Þ¨ އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ° Þ‡Þ¦Þ‹Þ¨ Þ†ÞªÞ‚Þ°ÞŠÞªÞ‚Þ©ÞŽÞ¬ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ§Þ„Þ¬Þ€Þ­ Þ€ÞªÞƒÞ¨Þ€Þ§ Þ†Þ¦Þ‰Þ¬Þ‡Þ° Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°. (Þ†Þ¦Þ‡ÞªÞ‚Þ°Þ“Þ¦ÞƒÞªÞ‚Þ° ވަގުތުންދޭ ޚިދުމަތް)

9.      ކުންފުނި،ޕާޓްނަރޝިޕް Þ‡Þ¦Þ‹Þ¨ Þ†Þ¯Þ•Þ¦ÞƒÞ­Þ“Þ¨ÞˆÞ° ސޮސައިޓީ ލިކުއިޑޭޓް Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ§ Þ„Þ¬Þ€Þ­ Þ€ÞªÞƒÞ¨Þ€Þ§ Þ†Þ¦Þ‰Þ¬Þ‡Þ° Þ†ÞªÞƒÞªÞ‰Þ§Þ‡Þ¨ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިލްތައް ތަރުތީބުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

10.  މިނިސްޓްރީއިން ވަގުތީގޮތުން Þ†Þ¦Þ‰Þ¬Þ‡Þ° ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ Þ‡Þ¬Þ†Þ¦Þ‰Þ¬Þ‡Þ°Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°.

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް

އަސާސީ ޝަރުތު

1.       އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން /Þ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ–Þ°Þ‰Þ¦Þ‚Þ°Þ“Þ° Þ‹Þ§Þ‡Þ¨ÞƒÞ§Þ‡Þ¦Þ†ÞªÞ‚Þ° Þ‹Þ¨ÞˆÞ¬Þ€Þ¨ÞƒÞ§Þ‡Þ°Þ–Þ­ÞŽÞ¬ Þ¤Þ¦Þ¢ÞªÞ‰Þ© ސަނަދުތަކުގެ Þ‡Þ®Þ‚Þ¨ÞŽÞ¦Þ‚Þ‘Þª ލެވެލް 3ÞŽÞ¬ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައި ވުމާއެކު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/Þ‰Þ¬Þ‚Þ­Þ–Þ°Þ‰Þ¦Þ‚Þ°Þ“Þ° Þ‹Þ§Þ‡Þ¨ÞƒÞ§Þ‡Þ¬Þ‡Þ°ÞŽÞ¦Þ‡Þ¨ 2 Þ‡Þ¦Þ€Þ¦ÞƒÞª Þ‹ÞªÞˆÞ¦Þ€ÞªÞŽÞ¬ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

ނުވަތަ

2.       ސާނަވީ އިމްތިޙާނަކުން 2 Þ‰Þ§Þ‡Þ°Þ‹Þ§Þ‡Þ¨Þ‚Þ° ދަށްވެގެން 'Þ‘Þ©' ÞŽÞ°ÞƒÞ­Þ‘Þ° ލިބިފައިވުމާއެކު، Þ‡Þ­ÞŽÞ¬ އިތުރުން ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި 'Þ‹Þ¨ÞˆÞ¬Þ€Þ¨' Þ‰Þ¨ Þ‰Þ§Þ‡Þ°Þ‹Þ§Þ‡Þ¨Þ‚Þ° ދަށްވެގެން 'ސީ' ÞŽÞ°ÞƒÞ­Þ‘Þ° ލިބިފައިވުން.

 

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ގާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައްތައް:

- ޙާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނަށް ބަލައިގެން

- މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައިގެން

- ޤާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަވިއުކޮށްގެން

މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަވިއު އާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އަދި ޕްރެކްޓިކަލްސްއާއި އިމްތިޙާން ބާއްވާނެ ތަރީޚާއި ތަން

Þ‡Þ¨Þ‚Þ°Þ“Þ¦ÞƒÞˆÞ¨Þ‡Þª Þ†ÞªÞƒÞªÞ‚Þ°:

- މިމަޤާމަށް  Þ‰Þ©Þ€Þ¦Þ†Þª ހޮވުމަށް Þ„Þ§Þ‡Þ°ÞˆÞ§ Þ‡Þ¨Þ‚Þ°Þ“Þ¦ÞƒÞˆÞ¨Þ‡Þª Þ‡Þ®Þ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ© މިނިސްޓްރީ Þ‡Þ®ÞŠÞ° Þ‡Þ¨Þ†Þ®Þ‚Þ®Þ‰Þ¨Þ†Þ° ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައެވެ.

- މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންޓަރވިއު އޮންނާނީ މިމަޤާމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީޚުން ފެށިގެން 1 ނުވަތަ 2 ހަފްތާ ތެރޭގައެވެ.

- އިންޓަރވިއުއަށް ދެންނެވޭނީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުމަށްފަހު ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

- އިންޓަވިއުގެ އިތުރުން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ނުވަތަ ޕްރެކްޓިކަލްއެއް ނުވަތަ އިމްތިޙާނެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޒީފާއެއްނަމަ، އެކަމާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިންޓަވިއުއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގޭނެއެވެ.

މަޤާމަށް އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި

އެދެންވީ ގޮތާއި ސުންގަޑި

މިމަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް Þ‡Þ¬Þ‹Þ­ ފޯމާއެކު، ތިރީގައި Þ„Þ¦Þ”Þ§Þ‚Þ°Þ†ÞªÞƒÞ¬ÞˆÞ¨ÞŠÞ¦Þ‡Þ¨ÞˆÞ§ Þ‡Þ¬Þ€Þ¬Þ‚Þ¨Þ€Þ¬Þ‚Þ° ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 7 Þ‰Þ¬Þ‡Þ¨ 2015 ÞˆÞ§ ބުރާސްފަތި Þ‹ÞªÞˆÞ¦Þ€ÞªÞŽÞ¬ 14.30 ÞŽÞ¬ Þ†ÞªÞƒÞ¨Þ‚Þ° މިނިސްޓްރީ Þ‡Þ®ÞŠÞ° Þ‡Þ¨Þ†Þ®Þ‚Þ®Þ‰Þ¨Þ†Þ° ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން ނުވަތަ  [email protected]   Þ‡Þ¦ÞÞ° މެއިލް Þ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ°ÞˆÞªÞ‚Þ°.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

- ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް (ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ ފޮޓޯއެއް ތަތްކޮށްފައި)

- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ސީ.ވީ)

- އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ

- މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

- އެހެން އޮފީހެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ އަދާކުރި ފަރާތެއްނަމަ، އެއޮފީހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

- ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން، ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އެއޮފީހުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

-          ސިވިލް ސަރވިސްގެ ÞˆÞ¦Þ’Þ©ÞŠÞ§ އަށް Þ‡Þ¬Þ‹Þ­ ÞŠÞ¯Þ‰Þ° Þ‰Þ¨ މިނިސްޓްރީގެ Þ†Þ¦Þ‡ÞªÞ‚Þ°Þ“Þ¦ÞƒÞªÞ‚Þ° Þ„Þ¦Þ‚Þ°Þ‹Þª Þ‚Þ«Þ‚Þ° Þ†Þ®Þ‚Þ°Þ‰Þ¬ Þ‹ÞªÞˆÞ¦Þ€Þ¦Þ†Þª 08:00 Þ‚Þ° 15:00 އަށް ލިބެން Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬. Þ‡Þ¦Þ‹Þ¨ Þ‰Þ¨ ÞŠÞ¯ÞƒÞ‰Þ° ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވެބްސައިޓުންވެސް ލިބެން Þ€ÞªÞ‚Þ°Þ‚Þ§Þ‚Þ¬Þ‡Þ¬ÞˆÞ¬.

-   މީގެއިތުރުންވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފްކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ، Þ‰Þ¨ މިނިސްޓްރީގެ Þ‚Þ¦Þ‰Þ°Þ„Þ¦Þƒ: 3333174 އަށް ÞŽÞªÞ…ÞªÞ‡Þ°ÞˆÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ނުވަތަ  [email protected]   Þ‡Þ¦ÞÞ° އީމެއިލް Þ†ÞªÞƒÞ¬Þ‡Þ°ÞˆÞªÞ‰ÞªÞ‚Þ° ލިބިލައްވާނެއެވެ.

 

02  ÞƒÞ¦Þ–Þ¦Þ„Þª  1436

21 އޭޕްރީލް  2015