Skip to content

އިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ވެލާނާގެ، 11 ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،
20096 ،މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އެޑްމިން، ޕްރޮކިއުމަންޓް، އެޗް.އާރ

އިދާރީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ސިޓީ އާއި މެސެޖު ބަލައިގަނެވޭނީ ގަވް އެމްވީ މެސެޖް ޕެލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށެވެ

ބިޒްނަސް ސާވިސަސްއާ ގުޅޭ ސުވާލު ބަލައިގަންނާނީ ވަން ގަވް - 1500 ހެލްޕް ސެންޓަރުންނެވެ